Een slechte boom zal geen goede vrucht dragen, wat spreekwoorden betekent

Een slechte boom zal geen goede vrucht dragen, wat spreekwoorden betekent


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ik zal deze aantekeningen beginnen met enkele algemene opmerkingen over het hele uitgebreide gedeelte. Daarna zal ik opmerkingen maken over elk van de specifieke uitspraken in onze toegewezen tekst. Deze verzen maken deel uit van de conclusie van Jezus' Bergrede en eindigen met de reactie van de menigte op de preek vv. Dit gedeelte is samengesteld uit een aantal uitspraken die door Matthew zijn bewerkt. Luke gebruikt de meeste uitspraken, maar op twee verschillende locaties.

Inhoud:
 • Spreuken 20:11
 • Beer Vruchten Citaten
 • draag goede vruchten bijbelvers
 • Wat is zachtmoedigheid in de bijbel?
 • 10 belangrijke bijbelverzen over zonde
 • Wat Spreuken zegt over spraak
 • 20 Bijbelteksten over tienden en offers
BEKIJK GERELATEERDE VIDEO: NIETS MAAR DE WAARHEID Spreuken Mashal - Re Broadcast

Spreuken 20:11

In een notendop, evangelisatie is gewoon goed nieuws delen. En wat is er beter nieuws voor anderen dan de boodschap dat God een manier heeft gevonden om ons met hem te verzoenen? Terwijl sommigen geroepen zijn tot de fulltime bediening van evangelisatie, zijn we allemaal geroepen om het evangelie te delen. Sommige van deze verzen zijn instructie, en andere kunnen uit het hoofd worden geleerd om u te inspireren om vrijmoedig te spreken over wat God in Christus voor ieder van ons heeft bereikt.

Door het hele Oude Testament heen plaatst God Zichzelf boven alle andere goden. Hij schept een natie met de bedoeling dat de mensen Zijn naam bekend maken onder de naties en delen in de grote werken die Hij heeft gedaan. Deze grote werken culmineren in de verzoening van het kruis en in Zijn nederlaag van de dood in de opstanding.

Ik kan me geen grotere motivatie voorstellen om Zijn naam bekend te maken. De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens en degene die wijs is, redt levens. Spreuken, NBV.

Toen dit spreekwoord werd geschreven, had het idee van "levens redden" meer te maken met het verlossen van hen van slechte paden die tot de dood leiden. In het licht van het evangelieverhaal krijgt het een geheel nieuwe betekenis. Wanneer beschouwd in de context van Christus' werk, is de vrucht van de rechtvaardigen letterlijk een boom des levens en het werk van het redden van levens!

Toen hoorde ik de stem van de Heer zeggen: "Wie zal ik sturen? En wie zal voor ons gaan? Stuur mij! God dwingt ons nooit om Hem te dienen, maar Hij biedt ons voortdurend een keuze. Het zesde hoofdstuk van Jesaja vertelt over de profeet met een visioen van de Heer in Zijn troonzaal.

Dit ontnuchterende visioen hielp hem ertoe om vrijwillig de boodschap van de Heer te delen. Ook wij worden gemotiveerd in directe verhouding tot onze ervaring met God. Op die dag zul je zeggen: "Prijs de Heer, verkondig Zijn naam, maak bekend onder de volken wat Hij heeft gedaan en verkondig dat Zijn naam verheven is" Jesaja, NBV.

Een groot deel van het boek Jesaja werkt als een tweevoudige profetie. Het heeft onmiddellijke betekenis als een profetie over Juda, maar wijst ook op de komende Messias die Israël zal verlossen - en vervolgens de hele mensheid. Hier spreekt Jesaja van een evangelisatie die in beide tijdlijnen werkt. In het 45e hoofdstuk van Jesaja richt God Zijn aandacht op de omringende naties van Israël die afgoden maken om te aanbidden. In plaats van afgoden te aanbidden die ze met hun handen kunnen dragen, moedigt God deze naties aan om zich tot Hem te wenden, een God die ze in Zijn handen kan dragen.

Dit is een gepaste herinnering aan ons allen die de Heer volgen. Er is nog steeds maar één God en één redding. Er is geen ander. Maar als je de goddeloze waarschuwt en ze keren zich niet van hun slechtheid of hun slechte wegen af, dan zullen ze voor hun zonde sterven; maar je zult jezelf hebben gered." Ezechiël -19, NIV. In deze passage geeft God de profeet Ezechiël de taak om een ​​"wachter" voor Juda te zijn. Het belangrijkste punt van deze opdracht is dat Ezechiël Gods boodschap en waarschuwingen getrouw zou overbrengen.

Een ontnuchterend element van deze roeping is de wetenschap dat wanneer Ezechiël verzuimt de waarschuwing van de Heer voor Juda's goddeloosheid te delen, hij in de verantwoordelijkheid zal delen.

Deze passage zou ons, Christus' volgelingen, uit onze slaap moeten schudden. Ook wij zijn een soort wachters. We hebben een boodschap van redding te brengen, en enige verantwoordelijkheid ligt bij de boodschapper die verzuimt de boodschap te geven. God herhaalt aan Ezechiël het oudtestamentische thema dat Hij wenst dat Israël en de profeten het vat zijn dat Gods ontzagwekkendheid communiceert. Overal zullen wierook en zuivere offers naar mij worden gebracht, omdat mijn naam groot zal zijn onder de naties', zegt de Heer de Almachtige Maleachi, NIV.

Het beeld van Gods goedheid die overal bekend is waar de zon aanraakt, is aangrijpend en belangrijk. Ook wij dragen de verantwoordelijkheid om Gods goedheid te delen met elke stam, taal en natie - overal waar de zon komt. In plaats daarvan zetten ze het op zijn standaard, en het geeft licht aan iedereen in huis. Laat op dezelfde manier uw licht schijnen voor anderen, opdat zij uw goede daden mogen zien en uw Vader in de hemel mogen verheerlijken." Mattheüs —16, NBV. Waarom steken mensen geen lamp aan en zetten die onder een schaal?

Hier herinnert Jezus ons eraan dat Hij Zijn inspanningen ook niet wil verspillen. Onze lampen zijn aangestoken met de bedoeling dat we ook anderen licht zouden geven.

Als we goede werken doen, hechten we geloof aan het evangelie. Het is niet alleen het kwaad dat we doen dat tegen het evangelie ingaat, maar ook onze onwil om goed te doen. Toen zei Hij tot Zijn discipelen: "De oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst om arbeiders uit te zenden naar zijn oogstveld." Mattheüs —38, NBV.

Hetzelfde geldt in een wereld vol pijn en liefdesverdriet. Het evangelie heeft dringend oogsters nodig om de boodschap te delen met degenen wier hart rijp is om het goede nieuws te ontvangen. De Heer heeft ons de verantwoordelijkheid gegeven om van evangelisatie een prioriteit in de kerk te maken. Dit is meer dan rondlopen om mensen over Jezus te vertellen.

Het gaat ook over bidden dat de Geest in anderen zal bewegen om het belang van deelname aan het evangelisatiewerk te voelen. Het evangelie is niet iets dat alleen af ​​en toe vruchten afwerpt. Als we gewoon de voordelen van het evangelie delen als iets dat mensen na hun dood redt, bewijzen we dat een slechte dienst.

Het evangelie heeft onmiddellijke voordelen voor degenen die vermoeid en gebroken zijn, en we moeten ervoor zorgen dat we de bovennatuurlijke kracht overbrengen die beschikbaar is voor degenen die zich aan de Heer onderwerpen. Als we deze passage lezen, moeten we het lezen als de marsorders van Jezus. Er is geen persoon die de beslissing heeft genomen om Jezus te volgen die is vrijgesteld van deze opdracht. Dit gaat over meer dan iemand het 'zondaarsgebed laten bidden'.

Totdat we echt beginnen te internaliseren wat er op het spel staat in evangelisatie, zullen we moeite hebben om het de juiste prioriteit te geven. Stelt u zich eens voor dat Christus u in het openbaar erkent onder de hemelse legerscharen vanwege uw bereidheid om uzelf met Hem te identificeren.

Ik denk niet dat Jezus zal nalaten Zijn genoegen te delen voor elke keer dat we het goede nieuws van het evangelie aan een ander hebben gecommuniceerd. Jezus vertelt de discipelen dat er een tijd komt dat de kosten van het verkondigen van het evangelie hoog zullen zijn. Hij moedigt hen aan zich geen zorgen te maken over wat ze zullen zeggen als ze voor de gezagsdragers worden gesleept; de Heilige Geest zal voor hen bewegen. Soms zijn we zo bezorgd over het juiste antwoord op elke vraag dat we verwaarlozen onze mond open te doen.

Het is nuttig om te onthouden dat de Heilige Geest er is om ons te helpen communiceren en ook werkt in de harten van degenen met wie we delen. Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door Hem te redden. John We zijn vaak zo gefocust op wat er gebeurt met degenen die Christus verloochenen, dat we vergeten dat het evangelie goed nieuws is.

Er zijn veel filosofieën en religies die strijden om aandacht. Uiteindelijk moet er iets zijn dat iemand onderscheidt en de waarheid en waarde ervan bevestigt.

De waarheid is dat het de vrucht van het evangelie is die de boodschap van het evangelie bewijst - en er is geen grotere vrucht dan de liefde die Gods volk voor elkaar heeft. Het is zo belangrijk dat we ons realiseren dat het tegenovergestelde ook waar is. Ons onvermogen om elkaar lief te hebben en te bevestigen, ondermijnt de verzoeningsboodschap van het evangelie.

Jezus antwoordde: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Waarom is evangelisatie zo belangrijk? Omdat er geen andere manier is om met God verzoend te worden dan door Jezus Christus. In overeenstemming met Johannes 17 is het absoluut noodzakelijk dat we accepteren dat onze gedrag en onze vrucht is een vorm van bewijs dat onze evangelisatie versterkt. Het woord "heiligheid" betekent letterlijk "apart gezet.

Mensen zullen onze woorden beoordelen op onze werken. We hebben vrucht nodig die de waarheid van het evangelie dat we prediken overbrengt. Jezus spreekt in de toekomende tijd over de bekrachtiging die door de Heilige Geest zal komen. Deze kracht zal kracht geven aan de boodschap van de discipel als ze het evangelie naar de uiteinden van de aarde brengen. Deze kracht die via de Heilige Geest zou worden gegeven, kwam kort daarna en is beschikbaar voor iedereen die ernaar streeft om onze opdracht te gehoorzamen.

We hebben de kracht die we nodig hebben om onze hoge roeping te vervullen! Want dit is wat de Heer ons heeft opgedragen: "Ik heb u gemaakt tot een licht voor de heidenen, opdat u redding kunt brengen tot aan de uiteinden van de aarde" Handelingen, NBV. Voor de eerste-eeuwse Jood was het idee dat Gods redding zich buiten Israël zou uitstrekken volkomen vreemd - ondanks het feit dat God Israël altijd had verteld dat door hen alle naties gezegend zouden worden.

Wij allen die Christus volgen, maken deel uit van Zijn doel om de hele wereld voor Zichzelf te verlossen. Wij zijn het licht van de wereld. Er is geen plan B. Ik vind mijn leven echter niets waard; mijn enige doel is om de race te voltooien en de taak te voltooien die de Heer Jezus mij heeft gegeven - de taak om te getuigen van het goede nieuws van Gods genade Handelingen, NBV. Als je op zoek bent naar inspiratie, plak dit vers dan overal in huis op.

De vastberaden focus van Paulus om zijn verantwoordelijkheid te vervullen om het evangelie zo breed mogelijk te verkondigen, zou ons allemaal energie moeten geven. Want ik schaam me niet voor het evangelie, want het is de kracht van God die redding brengt aan iedereen die gelooft: eerst aan de Jood, dan aan de heidense Romeinen, NBV. Door onze bereidheid om het evangelie te verkondigen, zijn we overgeleverd aan degenen die onze toewijding misschien bespotten. Je hoeft maar een paar keer uitgelachen, uitgelachen of ruw behandeld te worden voor het delen van het evangelie voordat je in de verleiding komt om je geloof te bagatelliseren.

Los van het evangelie zouden we allemaal ons loon ontvangen als werkers van ongelijkheid. Het evangelie van Christus heeft de macht om dat loon in te ruilen voor een gratis geschenk van eeuwig leven! Want het is met uw hart dat u gelooft en gerechtvaardigd bent, en het is met uw mond dat u uw geloof belijdt en gered wordt.


Beer Vruchten Citaten

Esau had een slechte betekenis gegeven aan de naam van Jacob, en het was ook niet onverdiend. Hoewel ze kwaad op je hebben en een slecht plan bedenken, zullen ze ... King James Bijbel Er zijn veel listen in het hart van een man; niettemin de raad des HEEREN, die stand zal houden. De waarheid overwint altijd. Duidelijke voorbeelden zijn Jacob "verdringer", wiens naam God veranderde in Israël "God overwint", en Saul 3. De uitspraak van deze man tegen Ithiel: "Ik ben moe, God, maar ik kan zegevieren. Over verzen in het Oude Testament en 70 in het Nieuwe Testament bevatten directe verklaringen van de barmhartigheid van God jegens Zijn volk.

Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Jezus zei: 'Daarom, wie deze woorden van mij hoort.

Draag goede vruchten bijbelvers

Je herkent ze aan hun vruchten. Druiven worden niet geplukt van doornstruiken en ook geen vijgen van distels, toch? Dus elke goede boom draagt ​​goede vruchten, maar de slechte boom draagt ​​slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin kan een slechte boom goede vruchten voortbrengen. Elke boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dus dan zul je ze herkennen aan hun vruchten. Ik ben de wijnstok, jij bent de ranken; hij die in Mij blijft en Ik in hem, die draagt ​​veel vrucht, want zonder Mij kun je niets doen. Jij addergebroed, hoe kun je, kwaad zijnd, spreken wat goed is? Want de mond spreekt uit wat het hart vervult. De goede man haalt uit zijn goede schat wat goed is; en de boze man haalt uit zijn boze schat wat slecht is.

Wat is zachtmoedigheid in de bijbel?

Q is de naam die door geleerden wordt gebruikt om een ​​verloren bron over Jezus' leringen te beschrijven. Het kan worden gereconstrueerd uit de evangeliën van Matteüs en Lucas, die gebaseerd zijn op twee eerdere bronnen: het evangelie van Marcus en Q. Anders gezegd, Q is per definitie het materiaal dat Lucas en Matteüs gemeen hebben, maar is niet afhankelijk van Marcus. Dit is een reconstructie van Q , gebaseerd op de woorden van Matthew. Er zijn verschillende toevoegingen in het groen om het verhaal begrijpelijker te maken.

NBV - 21 Niet iedereen die tegen mij zegt: 'Heer, Heer', zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar degene die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.

10 belangrijke bijbelverzen over zonde

Waarom heeft de Bijbel in het algemeen, en Spreuken in het bijzonder, zoveel te zeggen over hoe ik mijn woorden gebruik? Het is niet vanwege de woorden zelf, maar wat ze vertegenwoordigen, en dat zijn de gedachten en bedoelingen van mijn hart. God geeft om onze woorden omdat God om ons geeft, en hij wil dat we Hem verheerlijken in alles wat we doen. De Bijbel leert een simpele maar onvermijdelijke waarheid: als het op je spraak aankomt, kun je het niet voor altijd faken. Luister naar de uitgebreide uitleg van Jezus in Lukas: "Want geen goede boom draagt ​​slechte vruchten, en ook geen slechte boom draagt ​​goede vruchten, want elke boom kent zijn eigen vrucht. Want vijgen worden niet van doornstruiken geplukt, noch worden druiven een braamstruik.

Wat Spreuken zegt over spraak

Donateurportaal inloggen. Zoek verzen, zinnen en onderwerpen e. Johannes, Jezus geloof liefde. Andere zoekopdrachten. Blue Letter Bible biedt verschillende dagelijkse devotionele lezingen om je te helpen je opnieuw te concentreren op Christus en het evangelie van Zijn vrede en gerechtigheid. We erkennen de waarde van een consequente reflectie op het Woord van God om onze geest en hart opnieuw op Christus en zijn evangelie van vrede te richten. Daarom bieden we verschillende leesplannen aan die ontworpen zijn om de hele Bijbel in een jaar te dekken. Mat Een samenvattende verklaring over het oordelen over anderen.

Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Jezus zei: 'Daarom, wie deze woorden van mij hoort.

20 Bijbelteksten over tienden en offers

Wat kunnen we leren over tienden in de Bijbel? Het daagt ons uit om te erkennen dat alles door God is geschapen en uiteindelijk eigendom is van God. Mensen bestaan ​​als beheerders van deze hulpbronnen.

Ik geloof dat God goed brengt uit slechte situaties en beslissingen. Ik heb veel kwaad gezien dat voortkomt uit de veronderstelling dat God toestaat wat hij haat en degenen die hij liefheeft straft. God is pure onvoorwaardelijke liefde, daarom kan God geen kwaad doen in welke vorm dan ook. 1 John In plaats van liefdesverdriet te orkestreren, lijdt God met de gebroken harten. Het belangrijkste is dat God werkt om te genezen.

Als u met mij in uw Bijbel Mattheüs hoofdstuk 7 wilt opslaan. We zullen onze studie voortzetten in de Bergrede.

Want God is geen God van verwarring, maar van vrede. Want het woord van God is levend en werkzaam, scherper dan enig tweesnijdend zwaard, doordringend tot de scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg, en het onderscheidt de gedachten en bedoelingen van het hart. Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers, tegen de autoriteiten, tegen de kosmische machten over deze tegenwoordige duisternis, tegen de geestelijke krachten van het kwaad in de hemelse gewesten. Train een kind in de weg die hij moet gaan; zelfs als hij oud is, zal hij er niet van afwijken. Open mijn ogen, opdat ik wonderen kan aanschouwen uit uw wet. Hoe kan een jonge man zijn weg rein houden? Door het te bewaken volgens uw woord.

De meeste mensen die zeggen dat het verkeerd is om over anderen te oordelen, zijn geen ongelovigen. Het zijn mensen die beweren christenen te zijn. Tegenwoordig laten mensen mensen liever naar de hel gaan dan het kwaad bloot te leggen. Oordelen is niet zondig, maar een veroordelend kritisch hart wel, wat ik hieronder zal uitleggen.


Bekijk de video: Absurde uitdrukkingen in het Nederlands!


Opmerkingen:

 1. Hwitford

  Je idee is briljant

 2. Dataxe

  super origineel

 3. Wakeley

  Volledig ik deel uw mening. Daarin is iets ook voor mij is uw idee aangenaam. Ik stel voor om uit te gaan voor de algemene discussie.

 4. Togore

  Het is mij niet duidelijk.Schrijf een bericht